Muutuvas majandussituatsioonis tuleb otsida uusi odavamaid lahendusi. Üheks, Eestis seni veel tagasihoidlikult kasutatavaks võimaluseks, on erinevate painduvate rullmaterjalide, sealhulgas dreenitorude, paigaldamine pinnasesse spetsiaalatrade abil.

Meil kasutusel olevad adrad töötavad agregaadis moodsa 360 hj Fendt traktoriga. Töösügavus on kuni 160 cm, olenevalt pinnasest. Laserseade võimaldab paigaldamisel anda soovitud kalded. Viimane on oluline torustike korral kus voolab vesi (sade, heit- või joogivesi). Nende trasside korral, kus paigaldatav materjal ei tohi otseselt kokku puutuda pinnasega, on võimalik paigaldada esmalt rullmaterjalist toru ja seejärel on võimalik sinna kaabel või täiendav toru sisse tõmmata. Seda kasutatakse näiteks valguskaablite paigaldamisel. Sel juhul saab viimaseid hiljem vajadusel kas lisada või vahetada. Adrad võimaldavad paigaldada maksimaalselt 125mm välisläbimõõduga toru.

Juhul kui kaablit ei tohi paigaldada otsekontakti pinnasega ja ei soovita seda paigaldada torusse, vaid ümbritseda liiva või kruusaga, on võimalik paigaldada toru ümber vastav mahuline materjal.

Tegelikult on adraga paigaldamisel rullmaterjalidele kivide poolt tekitatava üleliigse surve võimalus väga väike, sest ader nihutab kivid kahele poole kõrvale ja tõstab kõrgemale üles. Kitsas kaevik täitub töö käigus ja osaliselt ka hiljem peenemate pinnaseosakestega, mis avaldavad materjalile ühtlast survet ilma teda vigastamata. Ka suhteliselt madala kaeviku korral on võimalik torudest kohe peale paigaldust isegi raskete masinatega ilma paigaldatut kahjustamata üle sõita. Ohtlikku kivide ülalt pealelangemist ei toimu. Meie praktikas pole isegi õhukeseseinaliste dreenitorude korral kivide poolt tekitatud rikkeid esinenud.
Traktoril on satelliidisignaalide abil toimiv automaatjuhtimine täpsusega külgsuunas +- 5cm. Seetõttu puudub vajadus sirgete trassilõikude mahamärkimiseks. Traktor jälgib juhi sekkumiseta automaatselt sisestatud punktide vahelist sirgjoont. Kõverjoone korral on võimalus paigaldatava trassi trajektoor esialgu tühikäiguga läbi sõita ning salvestada vastav info masina mälusse. Töökäigu tegemisel jälgib masin siis trassi automaatselt. Pinnases kus esineb kive, kände jms. tõmbame trassi enne materjalide paigaldamist adraga nõutavas sügavuses (vahel ka korduvalt) läbi, selgitamaks välja võimalikud takistused. Üksikud suuremad takistused kõrvaldame ekskavaatori abil. Vee vaba voolu saavutamiseks dreenitorudes võib vigu esineda vaid teatud piirides ja lubatud viga on seotud toru läbimõõduga.

Pehmemal pinnasel töötamiseks on masin varustatud topeltrehvidega. Agregaadi laius koos rehvidega on sel juhul 4,3m. Transportasendis on agregaadi laiuseks 2,8… 3.2 m, mis võimaldab tal objektide vahel liikuda treilerivedu kasutamata.

Eelpool kirjeldatud agregaadiga on paari aasta jooksul paigaldatud ligikaudu 300 km kuivendusdreene ja maakaableid.

Eelised. Ära jäävad sellised tööd nagu trassil kaeviku kaevamine; kaeviku põhja tasandamine ning vajadusel tihendamine ja vajalike kallete andmine; kaablite, torustike ja markeerimislintide eraldi paigaldamine ning kaeviku kinniajamine.
Kordades väheneb pinnase planeerimise, tihendamise ja haljastuse taastamise tööde maht. Töö muutub oluliselt kiiremaks ja kulutused selle teostamisel väiksemaks.Adra kasutamine on eriti otstarbekas maapinna kuivendamisel ja asulaväliste kommunikatsioonide rajamisel. Agregaadiga töötamiseks on vajalik piisav ee laius. See on minimaalselt 4,5 m kui kasutada traktoril topeltrattaid, muidu väiksem. Pinnas peab olema paigaldussügavuseni adraga töödeldav. Kõrval olevad ja ristuvad trassid peavad olema täpselt määratletud vältimaks nende kahjustamist adra poolt, sest töö käigus avatakse pinnas vaid 20…24 cm laiuselt ja seetõttu on visuaalne info olemasolevate trasside asukoha määramisel piiratud.

Lisaks sellele teeme ka pinnase planeerimist koos kallete andmisega laseri juhtimisel ja mitmesuguseid muid mulla- ning muid maaparandustöid.

Kuna asume Harjumaal, siis eelistame Loode-Eestis paiknevaid objekte. Suuremate töömahtude korral on võimalik väljasõit kaugemale.